Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 09/2018 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

Płock, dnia 22.05.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 09/2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż unieważnia w całości ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty dla wszystkich Części przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone dwie oferty, każda na wszystkie Części, tj.:

 

a) oferta Nr 01 – Clean Service Z.Tarczyluk T. Przeradzka, ul. Przemysłowa 7, 09-400 Płock dla:

  • Części I – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • Części II – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • Części III – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 30,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 10,00 punktów;
  • Części IV – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów;
  • Części V – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów.

 

b) oferta Nr 02 – Konsorcjum – Lider:  DGP Clean Partner Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica, Partner: Przedsiębiorstwo Usługowe „Gos-Zec” Sp. z o.o., ul. Ostrowska 474A, 61-324 Poznań, Partner: Seban Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, Partner: DGP Provider Sp. z o.o., Aleje Niepodległości 775/2, 81-805 Sopot, Partner: 7 MG Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica, na następujące Części:

  • Część I – ilość łączna przyznanych punktów 92,50, w tym: w kryterium cena – 52,50 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • Części II – ilość łączna przyznanych punktów 84,00, w tym: w kryterium cena – 44,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • Części III – ilość łączna przyznanych punktów 41,64, w tym: w kryterium cena – 24,64 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 12,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 5,00 punktów;
  • Części IV – ilość łączna przyznanych punktów 60,87, w tym: w kryterium cena – 20,87 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów;
  • Części V – ilość łączna przyznanych punktów 60,87, w tym: w kryterium cena – 20,87 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów.

 

W ww. postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca i nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top