Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2018 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

Płock, dnia 22.06.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy Clean Service Z. Tarczyluk T. Przeradzka, ul. Przemysłowa 7, 09-400 Płock dla:

  • Części I – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • Części II – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • Części III – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 30,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 10,00 punktów;
  • Części IV – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów;
  • Części V – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Państwa oferta została oceniona najwyżej dla wszystkich Części oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu została złożona jeszcze jedna oferta – Nr 01 – Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, na następujące Części:

  • Część I – ilość łączna przyznanych punktów 77,72, w tym: w kryterium cena – 37,72 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • Części II – ilość łączna przyznanych punktów 58,71, w tym: w kryterium cena – 18,71 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów.

 

W ww. postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca i nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top