Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2017 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Płock, dnia 28.12.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2017

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji Części I przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof  Buszko, ul. Hauke Bosaka 1,  25-217 Kielce, która otrzymała 95,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 15,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru

Oferta Wykonawcy dla Części I, została złożona jako jedyna, spełniła warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena podana w ofercie nie przekracza kwoty zabezpieczonej przez Zmawiającego

 

Postępowanie dla Części II zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej Części zamówienia.

 

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca oraz nie została odrzucona żadna oferta.

 

Beata Rakowska

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Go to Top