Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 12/2018 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu”

Płock, dnia 05.01.2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 12/2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu”

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Dzielna 11, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium doświadczenie – 20,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 10,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 10,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena podana w ofercie nie przekracza kwoty zabezpieczonej przez Zmawiającego.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze 2 oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

 

Oferta Nr 01 – MAXUS Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, MM Service Security Sp. z o.o. – Konsorcjant, ul. 3-Maja 64/66, 93-408 Łódź, która otrzymała łącznie 93,17 punktów, w tym: w kryterium cena – 53,17 punktów, w kryterium doświadczenie – 20,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 10,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 10,00 punktów.

 

Oferta Nr 02 – Konsorcjum firm: Hunters Sp. z o.o. – lider Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. k., Green Hunters Sp. Z o.o. Sp. k; która otrzymała łącznie 84,84 punktów, w tym: w kryterium cena – 44,84 punktów, w kryterium doświadczenie – 20,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 10,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 10,00 punktów.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top