Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 13/2017 – Dotyczy postępowania przetargowego Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

Płock, dnia  28.12.2017r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 13/2017

 

Dotyczy postępowania przetargowego Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie

Nawiązując do ogłoszonego postępowania na: „Dozorowanie i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”, uprzejmie proszę o informację, czy zgodnie z pkt. 3 podpunkt 6. 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia mają być zatrudnieni na umowach o pracę, czy zgodnie z kryterium oceny ofert „aspekt społeczny” wystarczy zatrudnić 3 osoby na umowach o pracę, a pozostałe na umowach cywilno-prawnych?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem Rozdziału 3 ust. 6 pkt. 1) SIWZ Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności pracownika ochrony fizycznej były zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Jest to wymóg wynikający z zapisu art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Natomiast w przypadku kryterium oceny – aspekt społeczny, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale 17 ust. 1 SIWZ, Zamawiający dokonywać będzie oceny na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, które będą zatrudnione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. Osobami takimi są w szczególności:

  1. bezrobotni w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku,
  2. młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  4. innych osób niż określone w pkt. 1, 2 i 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku zatrudnienia takich osób do realizacji przedmiotu zamówienia jako pracownika ochrony fizycznej muszą być one zatrudnione na umowę o pracę. Wykonawca, który nie wykaże ani jednej osoby w tym kryterium otrzyma 0 punktów. Uzyskana ilość punktów 0 w tym kryterium nie powoduje odrzucenia oferty.

 

 

Beata Rakowska

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top