Znak sprawy: ZP. 3340 – 02/2017 – Dotyczy konkursu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia  23.11.2017r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP. 3340 – 02/2017

 

Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

1. Czy Zleceniodawca wyrazi zgodę w odniesieniu do badań laboratoryjnych zawartych w również pakietach: 2, 3, 5, 7, 20 na wykreślenie zapisu: „Badania muszą być wykonywane na terenie miasta Radomia.” w przypadku, gdy Udzielający Zamówienie zapewni odbiór materiału do badań własnym transportem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zleceniodawca wyraża zgodę w odniesieniu do badań laboratoryjnych zawartych również w pakietach 2, 3, 5, 7, 20 na wykonywanie badań poza terenem miasta Radomia, w przypadku, gdy Zleceniobiorca zapewni odbiór materiału do badań własnym transportem.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 4 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na wynik do 4 dni roboczych.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody by na to badanie pacjent był kierowany wyłącznie do punktu pobrań Zleceniobiorcy z uwagi na to, że krew tętnicza jest materiałem niestabilnym i badanie musi być wykonane zaraz po pobraniu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zleceniodawca wyraża zgodę w odniesieniu do badania w tym pakiecie, aby pacjent był kierowany wyłącznie do punktu pobrań Zleceniobiorcy, pod warunkiem że punkt pobrań będzie zlokalizowany na terenie miasta Radomia.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy chodzi o badanie Borelioza Western Blot, jeśli nie prosimy o podanie o jakie chodzi badanie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o badanie Borelioza Western Blot.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu z: c)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących badań: methemoglobina, antygen HBS oraz anty HIV – w ciągu jednej godziny od czasu dostarczenia materiału biologicznego przez Zleceniodawcę lub pobrania materiału przez Zleceniobiorcę od pacjenta wysłanego do niego – forma przekazania wyników zgodnie z zapisem pkt. 10. na: c)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących badań: methemoglobina, antygen HBS oraz anty HIV – dnia następnego od czasu dostarczenia materiału biologicznego przez Zleceniodawcę lub pobrania materiału przez Zleceniobiorcę od pacjenta wysłanego do niego – forma przekazania wyników zgodnie z zapisem pkt. 10

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu punktu 14c) dotyczącego Pakietu nr 1 na c)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących badań: methemoglobina, antygen HBS oraz anty HIV – dnia następnego od czasu dostarczenia materiału biologicznego przez Zleceniodawcę lub pobrania materiału przez Zleceniobiorcę od pacjenta wysłanego do niego – forma przekazania wyników zgodnie z zapisem pkt. 10

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top