ZP.260.4.2020 – Dotyczy: postępowania przetargowego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”.

Płock, dnia 04.06.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP.260.4.2020

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy AWIMA Sp. Jawna B. Wiśniewski, ul. 3-go Maja 2B/22, 05-410 Józefów, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usług 20,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena podana w najkorzystniejszej ofercie nie przewyższyła kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu została złożona jeszcze jedna oferta, Konsorcjum – Lider:  DGP Clean Partner Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 15/52, 00-195 Warszawa, Partner: Seban Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, Partner:  DGP Provider Sp. z o.o., ul. Środkowa 20, 59-220 Legnica, Partner: 7 MG Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica, Partner: Partner Medica Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica, które otrzymało następującą punktację, łącznie 89,36 punktów, w tym: w kryterium cena – 49,36 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usług 20,00 punktów.

 

W ww. postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top