ZP.260.6.2020 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I – wykonanie wanny wewnętrznej w pomieszczeniu archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”.

Płock, dnia 07.08.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP.260.6.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I – wykonanie wanny wewnętrznej w pomieszczeniu archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy Oferta Nr 02 – Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów i w kryterium okres gwarancji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą ilość punktów oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze dwie oferty:

  • Oferta Nr 01 – HS Construction Sp. z o.o., ul. Wileńska 52/37, 94-011 Łódź, która otrzymała łącznie 92,22 punktów, w tym: w kryterium cena – 52,22 punktów i w kryterium okres gwarancji – 40,00 punktów,
  • Oferta Nr 03 – TEKOBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zglenickiego 44B, 09-411 Płock, która otrzymała łącznie 43,28 punktów, w tym: w kryterium cena – 43,28  punktów i w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów.

 

W ww. postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top