ZP. 3331/PN – 05/2019 – Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Płock, dnia 12.06.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

ZP. 3331/PN – 05/2019

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane następujące oferty:

 • dla Części I  – Oferta Nr 10 – VIDEOMED Zakład Elektroniczny, ul. Klonowa 18, 58-310 Szczawno Zdrój – która otrzymała łącznie 75,27 punktów, w tym: w kryterium cena – 55,27 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów;
 • dla Części II – Oferta Nr 11 – AUDICAL Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 700, 00-844 Warszawa – która otrzymała łącznie 90,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 10,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów;
 • dla Części III – Oferta Nr 09 – OPTOPOL Technology Sp. z o.o., ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie – która otrzymała łącznie 81,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 5,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 16,00 punktów;
 • dla Części IV – Oferta Nr 07 – Poland Optical Sp z o.o., ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn – która otrzymała łącznie 73,00 punkty, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 5,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 8,00 punktów;
 • dla Części V – Oferta Nr 03 – MES Sp. z o.o., ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina – która otrzymała łącznie 76,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 16,00 punktów;
 • dla Części VI – Oferta Nr 09 – OPTOPOL Technology Sp. z o.o., ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie – która otrzymała łącznie 81,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 5,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 16,00 punktów;
 • dla Części VII – Oferta Nr 05 – OTICON POLSKA, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa – która otrzymała łącznie 81,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 5,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 16,00 punktów;
 • dla Części VIII – Oferta Nr 05 – OTICON POLSKA, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa – która otrzymała łącznie 77,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 5,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 12,00 punktów;
 • dla Części IX – Oferta Nr 06 – PPHU Praiston Mariusz Prais., ul. Górowska 32, 64-100 Leszno – która otrzymała łącznie 60,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 0,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferty spełniły warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały jeszcze złożone następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie:

 • dla Części I – oferta Nr 11 – AUDICAL Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 700, 00-844 Warszawa, – która otrzymała łącznie 73,00 punkty, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 5,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 8,00 punktów.
 • dla Części II – Oferta Nr 04 – MEDAG Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Sp.j., ul. Brylantowa 24/3, 52-214 Wrocław, która otrzymała łącznie 66,16 punktów, w tym: w kryterium cena – 41,16 punktów, w kryterium okres gwarancji – 5,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów.
 • dla Części VII:

– Oferta Nr 04 – MEDAG Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Sp.j., ul. Brylantowa 24/3, 52-214 Wrocław, która otrzymała łącznie 34,43 punkty, w tym: w kryterium cena – 29,43 punktów, w kryterium okres gwarancji – 5,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 0,00 punktów.

– Oferta Nr 10 – VIDEOMED Zakład Elektroniczny, ul. Klonowa 18, 58-310 Szczawno Zdrój, która otrzymała łącznie 47,70 punkty, w tym: w kryterium cena – 23,70 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 4,00 punkty.

– Oferta Nr 11 – AUDICAL Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 700, 00-844 Warszawa, która otrzymała łącznie 49,08 punkty, w tym: w kryterium cena – 21,08 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 8,00 punktów.

 

Jednocześnie informuje, że w ww. postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ale odrzucił następujące oferty:

 • Ofertę Nr 01 – Optotech Medical Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wimmera 67E, 32-005 Niepołomice – złożoną dla Części VI
 • Ofertę Nr 02 – MDT Sp. z o.o., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków – złożoną dla Części VI
 • Ofertę Nr 08 – Consultronix S.A., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice – złożoną dla Części VI

Uzasadnienie:

Ww. oferty zostały odrzucane na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp jako nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaproponowane przez Wykonawców urządzenia dla Części VI nie spełniają wszystkich parametrów technicznych wskazanych w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz w udzielonych w dniu 22 maja 2019 r. odpowiedziach na pytania wykonawców do treści SIWZ dla tej Części, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Wszyscy w ww. wykonawcy zostali wezwani do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy nie udzielili odpowiedzi.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top