ZP.3331/PN-06/2019 – Dotyczy: postępowania przetargowego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”.

Płock, dnia  4.06.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP.3331/PN-06/2019

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy Konsorcjum – Lider:  DGP Clean Partner Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica, Partner: Seban Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, Partner:  DGP Provider Sp. z o.o., ul. Środkowa 20, 59-220 Legnica, Partner: 7 MG Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica, Partner: Partner Medica Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica, które to Konsorcjum otrzymało łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usług 20,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta, złożona jako jedyna w ww. postępowaniu, spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top