ZP. 3331/PN – 08/2019 – Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Płock, dnia 12.07.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

ZP. 3331/PN – 08/2019

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane następujące oferty:

  • dla Części I  – Oferta Nr 02 – P.H.U. ProMedical Arkadiusz Kułak, ul. Sopotnia Mała 59, 34-340 Jeleśnia – która otrzymała łącznie 77,78 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 7,78 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 10,00 punktów;
  • dla Części II – Oferta Nr 01 – BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa – która otrzymała łącznie 65,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 5,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferty spełniły warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ceny podane w ofertach nie przekraczają kwoty zabezpieczonej przez Zmawiającego dla danej Części.

 

W przedmiotowym postępowaniu została jeszcze złożona jedna oferta dla Części I, która podlegała dalszej ocenie:

  • Oferta Nr 03 – AUDICAL Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 700, 00-844 Warszawa, – która otrzymała łącznie 51,62 punkty, w tym: w kryterium cena – 46,62 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 5,00 punktów.

 

Jednocześnie informuje, że w ww. postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top