ZP. 3331/PN – 12/2018 – Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – II postępowanie.

Płock, dnia 18.10.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP. 3331/PN – 12/2018

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – II postępowanie

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane następujące oferty:

  • dla Części I Nr 01 – Si-Cura Sp. z o.o., ul. Lentza 2/26, 31-312 Kraków, która otrzymała łącznie 60,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów.
  • dla Części II Nr 02 – Carl Zeiss Sp. z o.o, ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań, która otrzymała łącznie 64,00 punkty, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin realizacji – 4,00 punkty.
  • dla Części III Nr 03 – MES Sp. z o.o., ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina, która otrzymała łącznie 67,50 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 7,50 punktów i w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów.
  • dla Części V Nr 05 – BTL Polska Sp. z o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa, która otrzymała łącznie 71,50 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 7,50 punktów i w kryterium termin realizacji – 4,00 punkty.
  • dla Części VI Nr 04 – AKMEDIC Adam Krzykwa, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 15, 09-402 Płock, która otrzymała łącznie 68,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin realizacji – 8,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferty złożone jako jedyna dla ww. Części spełniły warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ponadto Zamawiający, iż w wyznaczonym terminie na składnie ofert nie wpłynęła żadna oferta dla Części IV – postępowanie dla tej Części zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W ww. postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top