MWOMP

Procedura wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy

Pielęgniarka posiadająca dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy i zamierzająca wykonywać te zadania ma obowiązek złożyć do Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wniosek (do pobrania – Wniosek o wpis do rejestru pielegniarek [ plik PDF ]) o wpis do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający spełnienie przez pielęgniarkę dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.09.2011r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz.U.2011.206.1223).
  • kopia dyplomu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących;
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących;
  1. Informację o miejscu wykonania zadań służby medycyny pracy (ZOZ, indywidualna praktyka pielęgniarska);
  2. Kopia prawa wykonywania zawodu wydanego przez izbę pielęgniarską.

Uwaga!

Zgodność kopii z oryginałem dokumentu winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem.
Wszystkie kopie dokumentów wraz z wnioskiem o wpis do rejestru można przesłać pocztą na adres:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock.

Pielęgniarka otrzymuje pisemne potwierdzenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Skip to content