Aktualności

 

logo_ezdrowie

 Konferencja kończąca projekt pn.: „Platforma e-usług MWOMP”

 

20 października w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbyła się konferencja, która zakończyła informatyzację całego Ośrodka. Współgospodarzami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przewodniczący Rady Społecznej MWOMP – Stefan Kotlewski oraz Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele władzy miasta i powiatu, przedstawiciele podmiotów medycznych oraz rektorzy szkół wyższych. Nie zabrakło również osób wspomagających oraz wykonawcy projektu. Wszystkich przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zadanie „Platforma e-usług MWOMP” realizowane było od czerwca 2016 do września 2017. Dzięki realizacji projektu w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy wdrożony został system informatyczny umożliwiający tworzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza elektronicznych recept, skierowań, zleceń oraz informacji o zdarzeniach medycznych wg zasad określonych w ustawie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wartość projektu to blisko 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło prawie 2,4 mln zł.

Rolę Inżyniera Kontraktu pełniła firma TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., a wykonawcą całego zadania był GABOS Software Sp. z o.o.


Patrycja Malinowska – Człowiek bez barier !!!

Patrycja została nominowana w 15. edycji konkursu „Człowiek bez barier”. Od dnia 1 października 2017 roku po ponad półrocznym wolontariacie została naszym pracownikiem MWOMP- technikiem masażystą, przełamała kolejną barierę. Odpowiednia nominacja – dla odpowiedniej osoby. Bardzo prosimy o głosy !!!!

 

Poniżej link, który wszystko wyjaśnia. To bardzo proste!!!

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/588422


18 października 2017 r. Dyrektor Mazowieckiego  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Agnieszka Sulkowska przekazała na ręce prof. dr. hab. inż. Janusza Zielińskiego – Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku sprzęt medyczny w postaci: defibrylatora Philips HeartStart FRX.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 12 października 2017 roku współuczestniczył w Płockich Targach Aktywności Zawodowej, które tradycyjnie odbyły się w Centrum Widowiskowo -Sportowym ORLEN Arena w Płocku. Podczas targów MWOMP przedstawiał ofertę współpracy skierowaną do mazowieckich pracodawców.15 września w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nastąpiło uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru, który będzie symbolem, zarówno poświęcenia wszystkich pracowników, jak i wdzięczności ratowanych ludzi.  Dyrektor MWOMP Agnieszka Sulkowska pogratulowała i przekazała najserdeczniejsze życzenia dla palcówki w tym ważnym dniu.


8 września 2017 roku w auli Urzędu Miasta Płocka miały miejsce obchody Dnia Strażnika Miejskiego 2017 oraz 25-lecia Straży Miejskiej w Płocku.  Z tej okazji Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska przekazała wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom najserdeczniejsze życzenia. Również przy tej okazji Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przekazał na ręce Andrzeja Wochowskiego – Komendanta Straży Miejskiej w Płocku, sprzęt medyczny w postaci: defibrylatora Philips HeartStart FRX; elektrody SMART dla dorosłych; baterię AED; skrzynkę Peli 1200 AED; klucz pediatryczny; zestaw ratowniczy oraz zestaw szkoleniowy.


W piątek 1 września 2017 roku Pani Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP w obecności Pana Rafała Rajkowskiego – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Bożenny Pacholczyk – Przewodniczącej Sejmiku WM, Zbigniewa Gołąbka – Radnego Sejmiku WM, Inspektora Nadzoru – MBI Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku oraz Pana Pawła Wdówika – Kierownika Oddziału MWOMP w Radomiu uroczyście podpisała umowę na realizację inwestycji pn.: „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”. Wykonawcą inwestycji jest firma CZAR-BUD Usługi Remontowo Budowlane z siedzibą w Radomiu.

Inwestycja opiewa na kwotę ok. 4,2 mln złotych i trwać będzie do końca marca 2018 r.W niedzielę 9 lipca br. w Brudzeniu Dużym odbył się VII Festiwal Ginących Zawodów, w którym uczestniczył również MWOMP, oferując przybyłym gościom bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi, spirometrię oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Badania te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Na stoiskach można było oglądać między innymi wyroby rzemieślników, pracę hafciarek czy garncarzy. Wydarzenie przebiegało w miłej niedzielnej atmosferze.


Są zawody, których wykonywania nie każdy może się podjąć. Wymagają one nie tylko predyspozycji, ale także odpowiedniego stanu zdrowia. Badaniem kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, którzy w przyszłości będą pracować w warunkach szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia, zajmuje się Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (MWOMP).

 

Badania adresowane są do przyszłych uczniów wybierających kierunki kształcenia, na których prowadzone są zajęcia praktyczne, np.: stolarz, piekarz, mechanik, elektryk, robotnik budowlany, inżynier czy lekarz. Skierowanie wydaje szkoła bądź uczelnia, podając czynniki szkodliwe/uciążliwe, występujące w trakcie praktyk. Badanie jest bezpłatne, zarówno dla ucznia, jak i placówki kierującej.

 

Gdzie się zgłosić?

Codziennie, we wszystkie dni robocze, po wcześniejszej rejestracji badania wykonywane są w ośrodkach MWOMP:

 • w Płocku, ul. Kolegialna 17 (rejestracja tel. 601 202 129 w godz. 7.25–15.00 bądź osobiście w pok. 107, I piętro). Przyjęcia w godz. 7.25–17.00,
 • w Warszawie, al. Wojska Polskiego 25 (rejestracja tel. 695 695 413 w godz. 7.30–16.00). Przyjęcia w godz. 7.25–17.00,
 • w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5 (rejestracja tel. 601 202 244 lub (48) 340 19 52 w godz. 8.00–15.00) Przyjęcia w godz. 7.25–17.30.

Można je także zrobić w innych placówkach, którym MWOMP zlecił wykonanie tego zadania. Lista dostępna jest na www.mwomp.pl

 

O czym pamiętać?

Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na badanie z rodzicem bądź opiekunem prawnym. Kandydaci leczący się przewlekle powinni mieć ze sobą wyniki wcześniejszych badań i ewentualnych konsultacji specjalistycznych. Lekarz ocenia aktualny stan zdrowia, wyklucza przeciwwskazania wynikające z narażeń mogących zdarzyć się podczas praktyk zawodowych. Jeśli jest taka konieczność, zleca wykonanie niezbędnych badań dodatkowych i ewentualnych konsultacji specjalistycznych.

 

Każda wizyta kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia bądź kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów, studiów doktoranckich.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie,
 • datę jego wydania,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL osoby skierowanej na badanie,
 • kierunek kształcenia,
 • nazwę i adres placówki dydaktycznej,
 • orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie,
 • datę następnego badania lekarskiego,
 • pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.

 

Zaświadczenie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich osoba badana przekazuje niezwłocznie placówce dydaktycznej, a drugi dołączony jest do dokumentacji medycznej. W przypadku, gdy badany, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jego przedstawicielowi ustawowemu. W przypadku negatywnej oceny lekarskiej stanu zdrowia, badany nie może być dopuszczony do zajęć.

 

Co szkodzi?

Praca przy komputerze – wykonywana powyżej połowy dobowego czasu pracy – jest pracą uciążliwą, dlatego pracownik ma prawo do refundacji za okulary korekcyjne, konieczne do jej wykonywania. Pracodawca ma także obowiązek zapewnienia minimalnych wymagań higienicznych i ergonomicznych na stanowisku z monitorem ekranowym.

 

Za pracę ciężką uważa się, gdy wydatek energetyczny przekracza 1500 kcal/8h u mężczyzn i 1000 kcal/8h u kobiet. Wymuszona pozycja ciała przy pracy to np. długotrwałe stanie lub siedzenie, pozycja kuczna lub klęcząca, ręce uniesione powyżej poziomu barków. Mówimy o niej, gdy praca wykonywana jest w takiej pozycji przez większą część zmiany roboczej. Pozycja ciała może być również wymuszona kształtem i rozmiarami stanowiska pracy, np. ograniczona przestrzeń (w małych pomieszczeniach, tunelach czy wykopach) oraz brakiem możliwości dopasowania wyposażenia stanowiska pracy do pracownika.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.


 

Go to Top