Aktualności

 

logo_ezdrowie

 

Badania Uczniów wykonywane przez MWOMP w 2018 roku

Wykonywanie badań lekarskich osobie małoletniej, która nie ukończyła 16 lat, odbywa się w MWOMP w obecności rodzica lub opiekuna.

Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą być badane bez fizycznej obecności rodzica czy opiekuna, przy czym w trakcie badania muszą przedstawić podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Poniżej do pobrania ww. oświadczenie.

Termin badania lekarskiego wyznaczony zostanie podczas rejestracji telefonicznej bądź osobistej.

czytaj więcej


Rehabilitacja dzieci z klas I- VI

W dniu 13 lipca 2018 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych nastąpiło podpisanie 4 umów dla projektów :

1.  „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży”

2. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała”

3. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

4. „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Radom”

 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Stronami umowy byli: Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Elżbietę Szymanik oraz Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku reprezentowany przez Dyrektor – Agnieszkę Sulkowską.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej w postaci profilaktyki i rehabilitacji wad postawy. Program kierowany jest dla dzieci z chorobami kręgosłupa z klas I- VI uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Miejscem realizacji świadczeń będzie: Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym, gmina Stara Biała, siedziba MWOMP w Płocku oraz Oddział MWOMP w Radomiu.

Projekt zakłada zmniejszenie występowania wad postawy ciała i poważnych deformacji kręgosłupa dzięki udzielonym świadczeniom oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa.

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Brudzeń Duży”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 292 300,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    233 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     37 999,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie gminy Stara Biała”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 292 300,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    233 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     37 999,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 400 175,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    320 140,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     52 022,75 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Radom”

Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Całkowita wartość projektu: 179 800,00 zł

Kwota dofinansowania UE:    143 840,00 zł

Kwota dofinansowania BP:     23 374,00 zł

Działanie: 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej


W środę 20 czerwca 2018 r. przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy uczestniczyli w „Dniu Aktywnej Społeczności w Antoniówce – Przegląd Twórczości Artystycznej” organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie koło Płocka. Uczestnikami byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z Płocka i okolic oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zawodowej. Podczas uroczystości, Psycholog z Pracowni Psychologicznej MWOMP – Witold Świtkiewicz wygłosił dla zebranych wykład wraz z prezentacją multimedialną nt. spostrzegania a Pani Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP wręczała podopiecznym DPS i WTZ nagrody za udział w licznych konkursach.


30 maja br. w MWOMP Oddział w  Radomiu odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pn.: „„Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”. Współgospodarzami uroczystości byli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Przewodniczący Rady Społecznej MWOMP Stefan Kotlewski.

Celem głównym inwestycji była adaptacja pomieszczeń, dostosowanie budynku przychodni do wymogów przepisów prawa,  tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, a także zwiększenie funkcjonalności gabinetów, w których realizowane są świadczenia medyczne. Istotnym elementem tego zadania było zbudowanie funkcjonalnego Zakładu Rehabilitacji. Zmiany objęły przeniesienie sali kinezyterapii (wcześniej mieszczącej się na poziomie piwnic) i połączenie w funkcjonalną całość z pozostałymi pomieszczeniami Zakładu Rehabilitacji. Zmodernizowano wszystkie gabinety lekarskie i powstała także nowoczesna rejestracja. W celu realizacji zadań ustawowych MWOMP, w Radomiu powstała także nowa sala konferencyjna na potrzeby kształcenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy, a także nowoczesne archiwum zakładowe w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji medycznej nie tylko wytworzonej przez MWOMP, ale także tej z likwidowanych jednostek służby medycyny pracy. Ważną częścią prac zwiększających bezpieczeństwo pacjentów i pracowników było wydzielenie klatki schodowej zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Dzięki tej modernizacji pacjenci z Mazowsza uzyskują świadczenia na najlepszym poziomie, a pracownicy MWOMP pracują w doskonałych i bezpiecznych warunkach środowiska pracy.  

Podczas uroczystości wręczono zasłużonym pracownikom MWOMP odznaki honorowe Ministra Zdrowia jak również dyplomy uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wartość całej inwestycji to około 4.750.000 zł.

Kwota dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 3.645.275,50 zł.

Pozostałe nakłady finansowane to środki własne MWOMP.


 — DZIEŃ MATKI W MWOMP —

21 maja br. w MWOMP odbyła się konferencja prasowa na temat bezpłatnych badań mammograficznych dla mieszkanek Płocka. Organizatorem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa w Płocku.

W konferencji uczestniczyli: Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Agnieszka Sulkowska – Dyrektor MWOMP, Małgorzata Ogrodnik – Przewodnicząca RMO Skarpa oraz lek. Katarzyna Sewruk – Kierownik Działa Diagnostyczno-Konsultacyjnego w MWOMP.

Podczas konferencji zaproszono płocczanki do skorzystania z bezpłatnych badań, które będą  wykonywane 25 maja (piątek) jak również przedstawiono szerokie korzyści wynikające z przeprowadzenia takiego badania.


Dzień otwarty w MWOMP

13 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbył się Dzień Otwarty. W ramach tego dnia każdy płocczanin mógł skorzystać z oferowanych przez MWOMP bezpłatnych świadczeń tj.: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy, badanie spirometryczne, pomiar ciśnienia śród gałkowego oraz z grupowych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wśród pacjentów, którzy również korzystali tego dnia z naszej oferty, byli podopieczni Domów Pomocy Społecznej.

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.

  

Konferencja kończąca projekt pn.: „Platforma e-usług MWOMP”

 

20 października w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy odbyła się konferencja, która zakończyła informatyzację całego Ośrodka. Współgospodarzami wydarzenia byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przewodniczący Rady Społecznej MWOMP – Stefan Kotlewski oraz Dyrektor MWOMP – Agnieszka Sulkowska. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele władzy miasta i powiatu, przedstawiciele podmiotów medycznych oraz rektorzy szkół wyższych. Nie zabrakło również osób wspomagających oraz wykonawcy projektu. Wszystkich przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zadanie „Platforma e-usług MWOMP” realizowane było od czerwca 2016 do września 2017. Dzięki realizacji projektu w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy wdrożony został system informatyczny umożliwiający tworzenie, archiwizowanie oraz udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza elektronicznych recept, skierowań, zleceń oraz informacji o zdarzeniach medycznych wg zasad określonych w ustawie  z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wartość projektu to blisko 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło prawie 2,4 mln zł.

Rolę Inżyniera Kontraktu pełniła firma TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., a wykonawcą całego zadania był GABOS Software Sp. z o.o.


Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku informuje:

Zakład Rehabilitacji czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800.

Pracownia RTG czynna: poniedziałek, piątek w godzinach

800 – 1500, wtorek, środa, czwartek w godzinach 800– 1800.


 

Go to Top