MWOMP

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  24 listopada 2023 roku

 KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  24 listopada 2023 roku

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2023 r., poz. 991 ze zm.) oraz art. 140 – 141, 146 ust. 1, 147-148 ust. 1, 149 – 151 ust. 1-2 i 4-6, 152 – 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

 

Lekarz specjalista medycyny pracy

uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich:

– o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r., poz. 622 ze zm.),

–  pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzania badań lekarskich pracownikom, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. z 2023 r., poz. 607),

– osobom występującym o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszającym do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadającym pozwolenie na broń (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2178),

wraz z wydaniem orzeczeń.

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w Oddziale MWOMP w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, w Poradni Medycyny Pracy, Poradni dla Osób Narażonych na Promieniowanie Jonizujące, Poradni dla Kierowców, Poradni dla Młodocianych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy oraz Poradni Chorób Zawodowych, w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800) 4 razy w tygodniu w wymiarze 7 godzin dziennie, w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2026 r. Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi 220. W ofercie należy podać  wysokość miesięcznego ryczałtu. Kryteria wyboru oferty: cena.

 

Lekarz specjalista kardiolog

 w zakresie kompleksowych konsultacji kardiologicznych w Oddziale MWOMP w Warszawie

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w Poradni chorób wewnętrznych w Oddziale MWOMP w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800) w wymiarze średnio 3 godzin miesięcznie, w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2026 r. W ofercie należy podać stawkę za 1 kompleksową konsultację. Kryteria wyboru oferty: cena.

 

Oferty, na obowiązujących formularzach, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – lekarz kardiolog” lub „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – lekarz medycyny pracy” w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  13.12.2023 r. do godz. 9.00

Cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2023 r. o godz. 930  w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku ul. Kolegialna 17 – budynek Dyrekcji MWOMP. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od terminu składania ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz na tablicach ogłoszeń w Oddziałach MWOMP: w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, a także na stronie internetowej MWOMP. 

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu.

Obowiązujące formularze ofert wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, prowadzonych przez MWOMP oraz istotne postanowienia umów dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 w budynku Dyrekcji MWOMP w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie www.mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content