MWOMP

Konkurs ofert o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków.

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE z dnia  26 lutego 2024 roku

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2023 r., poz. 991 ze zm.) oraz art. 140 – 141, 146 ust. 1, 147-148 ust. 1, 149 – 151 ust. 1-2 i 4-6, 152 – 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 146) zaprasza do składania ofert na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Lekarz okulista

w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji okulistycznych w Poradni Okulistycznej w Oddziale MWOMP w Radomiu dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni dla Kierowców, Poradni Chorób Zawodowych i Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy.

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w Oddziale MWOMP w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5 w godzinach pracy Oddziału (pomiędzy godz. 725 – 1800) 2 razy w tygodniu w wymiarze 4 godz. tygodniowo w okresie od dnia 01.04.2024 r. do dnia 31.03.2027 r. Szacunkowa liczba pacjentów na godzinę wynosi 4. W ofercie należy podać stawkę za 1 godzinę świadczeń zdrowotnych.

Kryteria wyboru oferty: cena.

 

Oferty, na obowiązujących formularzach, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – lekarz okulista” w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  14.03.2024 r. do godz. 9.00

Cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2024 r. o godz. 930  w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku ul. Kolegialna 17 – budynek Dyrekcji MWOMP. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od terminu składania ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz na tablicach ogłoszeń w Oddziałach MWOMP: w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, a także na stronie internetowej MWOMP.

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu.

Obowiązujące formularze ofert wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, prowadzonych przez MWOMP oraz istotne postanowienia umów dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 w budynku Dyrekcji MWOMP w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie www.mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content