MWOMP

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  9 listopada 2023 roku

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  9 listopada 2023 roku

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SP ZOZ z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2023 r., poz. 991 ze zm.) oraz art. 140 – 141, 146 ust. 1, 147-148 ust. 1, 149 – 151 ust. 1-2 i 4-6, 152 – 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Lekarz specjalista medycyny pracy

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17, w Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy oraz Poradni dla Kierowców w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800) 3 razy w tygodniu w wymiarze 7 godzin dziennie, w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2026 r. Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi 160. W ofercie należy podać stawkę za 1 godzinę świadczeń zdrowotnych. Kryteria wyboru oferty: cena.

 

Lekarz specjalista psychiatra

w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego w  Oddziale MWOMP w Radomiu dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców.

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w Oddziale MWOMP w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800) 2 razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin dziennie, w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2026 r. Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi 15. W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu. Kryteria wyboru oferty: cena.

 

Oferty, na obowiązujących formularzach, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – lekarz psychiatra” lub „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – lekarz medycyny pracy” w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  30.11.2023 r. do godz. 9.00

Cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2023 r. o godz. 930  w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku ul. Kolegialna 17 – budynek Dyrekcji MWOMP. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od terminu składania ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz na tablicach ogłoszeń w Oddziałach MWOMP: w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, a także na stronie internetowej MWOMP. 

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu.

Obowiązujące formularze ofert wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, prowadzonych przez MWOMP oraz istotne postanowienia umów dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 w budynku Dyrekcji MWOMP w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie www.mwomp.pl.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content