MWOMP

O G Ł O S Z E N I E Płock, dnia  19.01.2021 r. Znak sprawy: ZP.260.15.2020 Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania […]

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2021 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w PLN Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Roboty budowlane 1. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy […]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 05 STYCZNIA 2021 R.   Znak sprawy: ZP.260.15.2020   Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 96 900,00 zł. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. […]

Ogłoszenie nr 769347-N-2020 z dnia 21.12.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy: Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać […]

O G Ł O S Z E N I E   Płock, dnia  18 .12.2020 r. Znak sprawy: ZP.260.14.2020 Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu”. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w […]

Płock, dnia  17.12.2020 r.   Znak sprawy: ZP.260.13.2020 Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta […]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R.   Znak sprawy: ZP.260.14.2020 Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 82 000,00 zł. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., […]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 09 GRUDNIA 2020 R.   Znak sprawy: ZP. 260.13.2020   Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 164 000,00 zł. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do […]

Skip to content