MWOMP

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia 1 października  2021 roku

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz art. 140 – 141, 146 ust. 1, 147-148 ust. 1, 149 – 151 ust. 1-2 i 4-6, 152 – 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

 

Lekarz okulista

w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji okulistycznych w Poradni Okulistycznej w siedzibie MWOMP w Płocku dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni dla Kierowców Poradni Chorób Zawodowych i Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy.

Świadczenia zdrowotne wykonywane  będą w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17, w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800) 2 razy w tygodniu w wymiarze 5 godzin dziennie, w okresie od dnia 01.11.2021 r. do dnia 31.10.2023 r. Szacunkowa liczba pacjentów na godzinę wynosi 4. W ofercie należy podać stawkę za 1 godzinę świadczeń zdrowotnych.

Kryteria wyboru oferty: cena.

 

Lekarz neurolog

w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji neurologicznych w Poradni Neurologicznej w  Oddziale MWOMP w Radomiu dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców.

Świadczenia zdrowotne wykonywane  będą w Oddziale MWOMP w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5 w godzinach pracy Oddziału (pomiędzy godz. 725 – 1800) 3 razy w tygodniu w wymiarze 10 godz. tygodniowo w okresie od dnia 01.11.2021 r. do dnia 31.10.2023 r. Szacunkowa liczba pacjentów na godzinę wynosi 3. W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu.

Kryteria wyboru oferty: cena.

 

Oferty, na obowiązującym formularzu, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – odpowiednio lekarz okulista, lekarz neurolog” w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  18.10.2021 r. do godz. 9.30

Cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2021 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku ul. Kolegialna 17 – budynek Dyrekcji MWOMP. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od terminu składania ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz na tablicach ogłoszeń w Oddziałach MWOMP: w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, a także na stronie internetowej MWOMP.

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu.

Obowiązujący formularz oferty wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, prowadzonych przez MWOMP oraz istotne postanowienia umowy dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 w budynku Dyrekcji MWOMP w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie www.mwomp.pl

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content