MWOMP

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE z dnia 17 listopada 2021 roku

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz art. 140 – 141, 146 ust. 1, 147-148 ust. 1, 149 – 151 ust. 1-2 i 4-6, 152 – 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Lekarz specjalista medycyny pracy

uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich:

– o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1212 ze zm.),

–  pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzania badań lekarskich pracownikom, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.),

– osobom występującym o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszającym do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadającym pozwolenie na broń (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1562 ze zm.),

wraz z wydaniem orzeczeń. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w Oddziale MWOMP w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, w Poradni Medycyny Pracy, Poradni dla Osób Narażonych na Promieniowanie Jonizujące, Poradni dla Kierowców, Poradni dla Młodocianych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy oraz Poradni Chorób Zawodowych, w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800)      4 razy w tygodniu w wymiarze 7 godzin dziennie, w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi 220. W ofercie należy podać  wysokość miesięcznego ryczałtu. Kryteria wyboru oferty: cena.

Lekarz specjalista medycyny pracy

uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich:

– o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1212 ze zm.),

– pracownikom wykonującym prace w klimacie tropikalnym (§ 7 ust. 4 Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzania badań lekarskich pracownikom, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.),

–  pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzania badań lekarskich pracownikom, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.),

–  osobom występującym o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszającym do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadającym pozwolenie na broń (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1562 ze zm.),

wraz z wydaniem orzeczeń Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w Oddziale MWOMP w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, w Poradni dla Osób Wyjeżdżających do Tropiku, Poradni Medycyny Pracy, Poradni dla Osób Narażonych na Promieniowanie Jonizujące, Poradni dla Kierowców, Poradni dla Młodocianych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy oraz Poradni Chorób Zawodowych, w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800) 4 razy w tygodniu w wymiarze 7 godzin dziennie, w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi 250. W ofercie należy podać  wysokość miesięcznego ryczałtu. Kryteria wyboru oferty: cena.

Lekarz specjalista psychiatra

w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego w  Oddziale MWOMP w Radomiu dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców.

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w Oddziale MWOMP w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800) 2 razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin dziennie, w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi 15. W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu. Kryteria wyboru oferty: cena.

Oferty, na obowiązujących formularzach, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – odpowiednio lekarz specjalista medycyny pracy, lekarz specjalista psychiatra” w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  07.12.2021 r. do godz. 9.30

Cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku ul. Kolegialna 17 – budynek Dyrekcji MWOMP. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od terminu składania ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz na tablicach ogłoszeń w Oddziałach MWOMP: w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, a także na stronie internetowej MWOMP. 

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu. Obowiązujący formularz oferty wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, prowadzonych przez MWOMP oraz istotne postanowienia umowy dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 w budynku Dyrekcji MWOMP w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie www.mwomp.pl.                                                  

Formularz oferty lekarz medycyny pracy – tropik – PLIK PDF

Formularz oferty lekarz medycyny pracy – PLIK PDF

Formularz oferty psychiatra – PLIK PDF

Istotne postanowienia umowy lekarz medycyny pracy – PLIK PDF

Istotne postanowienia umowy lekarz psychiatra – PLIK PDF

Istotne postanowienia umowy medycyna pracy – tropik – PLIK PDF

Wytyczne do składania ofert – PLIK PDF

                                                             p.o. Dyrektora MWOMP

                                                              Agnieszka Sulkowska

Skip to content