MWOMP

Dialog Techniczny

Płock, dn. 19 stycznia 2024 r.

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

Znak Sprawy: ZP.264.1.2024

 

I. INFORMACJE O ZAPRASZAJĄCYM

 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ

09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 17

Tel. 24 267 – 84 – 52

adres e-mail: zamowienia.publiczne@mwomp.pl

adres strony internetowej: www.mwomp.pl

 

II. PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Celem przeprowadzenia Dialogu jest:

1) przeprowadzenie konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami (w zakresie zagadnień technicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych i handlowych) w celu opracowania dokumentacji zamówienia, która będzie w jak najlepszym zakresie odpowiadała potrzebom/celom Zamawiającego tj. wspomagania pracy następujących obszarów merytorycznych:

a) ERP:

 • moduł finansowo – księgowy
 • kadry i płace,
 • środki trwałe,
 • handel (w tym obsługa kasy i fakturowanie),
 • analiza finansowa,
 • planowanie przepływów finansowych,
 • rozliczenie międzyokresowe kosztów,
 • kontroling,
 • budżetowanie
 • magazyny
 • środki trwałe
 • e-deklaracje
 • KSeF
 • rejestr umów

b)  Portal pracowniczy

c)  Rozliczenia z kontrahentami

d) integracja z użytkowanym systemem HIS – MEDIQUS firmy Gabos Software w zakresie:

 • statystyka
 • OPK

e) Integracja z Business Inteligence – dostarczonym w ramach E-zdrowie dla Mazowsza 2 (Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/478672)

f) integracja z posiadanym systemem do obiegu dokumentów EZD – firmy Comarch, w tym:

 • zatwierdzanie (obieg) faktur
 • rejestr umów

2) zdefiniowanie najlepszych i najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia;

3) skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji;

4) przygotowanie danych do realizacji zamówienia zwłaszcza w zakresie szczegółowego określenia jego przedmiotu, szacowania wartości zamówienia, a w konsekwencji również do zapewnienia celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków;

 5)określenie optymalnych kryteriów oceny ofert pożądanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i najbardziej adekwatnych rozwiązań prawnych odnoszących się do ewentualnej przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, którego Dialog dotyczy;

6) szczegółową identyfikację kosztów udzielenia zamówienia publicznego, identyfikacji potencjalnego ryzyka związanego z realizacją zamówienia, optymalnego rozkładu tego ryzyka pomiędzy strony umowy i analizy możliwych sposobów jego ograniczenia.

 1. Przedmiotem Dialogu są:

1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego;

2) oszacowanie wartości zamówienia;

3) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia;

 1. Zakres informacji, które Zamawiający chce uzyskać od Uczestników:

1) informacje w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji zamówienia: przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia istotnych warunków umowy;

2) szacunkową wartość zamówienia;

3) harmonogram wdrożenia systemu;

4) określenie wymogów technicznych dotyczących planowanej usługi.

Wskazana lista zagadnień nie jest listą zamkniętą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia Dialogu o dodatkowe zagadnienia, w tym w szczególności o kwestie, które wynikną w toku Dialogu w ramach omawiania zagadnień wskazanych powyżej.

 

III. Informacja o terminie i zasadach zgłoszeń do udziału w Dialogu technicznego:

 1. Zgłoszenia do udziału w Dialogu należy składać w postaci elektronicznej na adres e- mail: zamowienia.publiczne@mwomp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2024 r. do godziny 12:00.
 2. Należy zastosować wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.
 3. Do formularza, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:
  1. dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji podmiotu zgłaszającego chęć bycia Uczestnikiem Dialogu;
  2. pełnomocnictwo, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z formularzem zgłoszeniowym. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.
 4. Za termin jego złożenia przyjęty będzie dzień i godzina wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. Zamawiający dokona potwierdzenia zgłoszenia do udziału w Dialogu przesyłając potwierdzenie otrzymania zgłoszenia do udziału w Dialogu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w Dialogu podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w Dialogu po wyznaczonym terminie. W przypadku złożenia zgłoszenia do udziału w Dialogu niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu, Zamawiający nie jest zobowiązany zaprosić zgłaszającego do udziału w Dialogu.
 6. Zamawiający wymaga, aby zgłoszenie do udziału w Dialogu było sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski.

 

IV. Informacja o profilu Uczestników Dialogu technicznego. 

Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

 • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 usługi, polegające na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wraz z Portalem pracowniczym dla co najmniej dwóch podmiotów leczniczych, w tym co najmniej 1 usługa dla podmiotu zatrudniającego powyżej 200 pracowników,
 • wartość każdej z usług wymienionych powyżej nie może być mniejsza niż 200 tys. złotych brutto;
 • dokonały zgłoszenia udziału w dialogu technicznym poprzez złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami.

 

V. Informacja o terminie rozpoczęcia Dialogu technicznego. 

 1. Lista Uczestników Dialogu zostanie opublikowana na stronie internetowej mwomp.pl
 2. Termin rozpoczęcia Dialogu: zostanie przekazany Uczestnikom Dialogu po weryfikacji zgłoszeń. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się nie wcześniej niż 14 dni od daty publikacji listy Uczestników Dialogu.

 

VI. Zasady prowadzenia Dialogu technicznego. 

 1. Dialog zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie przeprowadzenia Dialogu technicznego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.
 2. Przeprowadzenie Dialogu planowane jest w następującej formie:
 • do dnia 26.01.2024 r. do godz. 12:00 Uczestnicy przekazują zgłoszenia uczestnictwa w Dialogu do Zamawiającego.
 • do dnia 31.01.2024 r. do godz. 15:00 zostanie opublikowana lista Uczestników zaproszonych do udziału w Dialogu. Zamawiający zaprosi do Dialogu wszystkie podmioty spełniające warunki udziału w Dialogu. Zaproszeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o potwierdzeniu udziału niezwłocznie po ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.
 • do dnia 02.02.2024 r. Zamawiający przekaże drogą elektroniczną dokumentację merytoryczną oraz zostanie ustalona kolejność spotkań z poszczególnymi Uczestnikami.
 • w dniach 19.02.2024 r. – 20.02.2024 r., w siedzibie Zamawiającego, odbędą się spotkania z każdym z Uczestników Dialogu. Wymaga się, żeby ze strony Uczestnika, w Dialogu brała udział co najmniej jedna osoba dysponująca wiedzą techniczną i doświadczeniem w zakresie świadczenia usług wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP.
 1. Terminy wskazane w ust. 1 mają charakter instrukcyjny i mogą ulec zmianie. Szczegółowy sposób oraz harmonogram przeprowadzenia i organizacji spotkań Zamawiający może ulec zmianie i dostosowaniu do liczby Uczestników biorących udział w Dialogu.
 2. Zapraszający zastrzega sobie możliwość rejestracji audio przebiegu Dialogu.
 3. Wykonawcy muszą zapewnić po swojej stronie niezbędne zasoby techniczne celem przeprowadzenia prezentacji systemu, w tym m.in. dostęp do internetu.

 

VII. Wyniki Dialogu technicznego. 

 1. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na swojej stronie internetowej.
 2. Z przeprowadzenia Dialogu sporządza się protokół.
 3. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Dialogu.

 

VIII. Informacja o miejscu przeprowadzenia Dialogu technicznego 

Dialog odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ, 09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 17

 

IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych         i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy SPZOZ, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl
 3. Dane osobowe:
 • osób reprezentujących Wykonawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o

którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 • z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.
 • osób wskazanych przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie,
  1. którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 • z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez Wykonawcę w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania.
 1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjnoorganizacyjną Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto osobom wskazanym przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Regulamin przeprowadzenia Dialogu technicznego

Załącznik nr 2 –Wzór formularza zgłoszeniowego

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content