MWOMP

Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I

W dniu 17.11.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy odebrał w ramach podpisanej umowy Nr 34/A/2020/W z dnia 29 czerwca 2020 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 30.09.2020 r. od Wykonawcy Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zabłocie 37, 30-701 Kraków, dokumentację w postaci koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane przez Województwo Mazowieckie w ramach podpisanej umowy dotacyjnej Nr W/UMWM-UU/UM/NW/456/2020 z dnia 27 marca 2020 r. ze zm. na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”. Zadanie realizowane jest w latach 2020 i 2021. Pierwszym zakresem rzeczowym zrealizowanym w roku 2020 jest wykonanie przedmiotowej koncepcji, kwota dofinansowania tego zakresu, przez Województwo Mazowieckie, w roku 2020 to 36 745,00 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć 00/100). W roku 2021 planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – kwota dofinansowania to 181 655,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Skip to content