MWOMP

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Drugie życie mazowieckiej deszczówki w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu”

Inwestycja współfinansowana i zrealizowana w latach 2022-2023 w ramach we współpracy z Województwem Mazowieckim na podstawie Porozumienia Nr W/UMWM-UU/POR/PE/638/2022 zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku. Wartość dofinansowania to kwota 200 000,00 zł

W ramach zadani wykonano wszystkie czynności niezbędno do budowy zbiornika retencyjnego podziemnego szczelnego żelbetowego na wodę deszczową
o pojemności V=24,3m3, wyposażonego w przelew awaryjny, pompę zatapialną służącą do nawadniania terenu, pompę służącą do opróżniania zbiornika oraz filtr biologiczny, separator substancji ropopochodnych, podczyszczający wodę z powierzchni wjazdów i parkingów z substancji ropopochodnych. W związku z montażem zbiornika przebudowana została kanalizacja deszczowa w sposób umożliwiający podłączenie jej do zbiornika. Zbiornik będzie gromadzić wodę deszczową, która poprzez układ nawadniający składający się z 6 sekcji i 31 tryskaczy, podlewać będzie roślinność znajdującą się na terenie inwestycji.

Skip to content