Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach: od Nr 1 do Nr 4 do zapytania ofertowego.

 

CPV – 79993100-2 usługa zarządzania urządzeniami, 30124000-4 części i akcesoria do maszyn biurowych; 30124300-7 bębny do maszyn biurowych; 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów; 30125120-8 toner do fotokopiarek; 30192113-6 wkłady drukujące

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotowej usługi – w okresie 24 miesięcy lub do wyczerpania limitu kwotowego zabezpieczonego przez Zamawiającego, licząc od daty podpisania umowy na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy – Załączniku Nr 6 do zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Ewelina Ambroziak – p.o. Kierownika Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego, tel. 24 267 84 80 kom. tel. 785 888 837;  
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do zapytania ofertowego oraz szczegółową kalkulacją cenową tj. Formularzem asortymentowo-ceowym – według Załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Załączników od Nr 1 do Nr 4 oraz Nr 6 do zapytania ofertowego.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia 23.01.2019 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top