MWOMP

Wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej

OGŁOSZENIE

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg publiczny na: „Wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej:

13,65m², 20,16m², 21,08m², 14,92m², 13,65m²,21,17 m²,12,94 m²,17,77 m²,19,48 m², 11,39 m² w budynku „A” MWOMP Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25”.

Minimalna stawka miesięcznego czynszu to 35,00 zł/m² netto.

Wadium określone zostało w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) dla każdego pomieszczenia i powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 24.09.2021 roku na konto PEKAO S.A numer 31 1240 3174 1111 0000 2891 1177 Mazowieckiego Wojewódzkiego  Ośrodka  Medycyny Pracy  09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 17.

Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej www.mwomp.pl, w siedzibie MWOMP ul. Kolegialna 17 pok. Nr 210 – pod numerem telefonu: (24) 267 84 80 oraz w Oddziale MWOMP w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25, pod numerem telefonu (22) 560 00 46.

Wizji lokalnej można dokonać codziennie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:00.

Ofertę wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w siedzibie MWOMP – Płock, ul. Kolegialna 17” (pokój nr 12 Kancelaria) w terminie do dnia 27.09.2021 r do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie MWOMP, ul. Kolegialna 17 w Płocku, pokój Nr 210.

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

Skip to content