Oferty pracy

Płock, dnia 9 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza psychiatry w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wybrano ofertę:

Specjalistyczna Praktyka Psychiatryczna

Renata Idzikowska

09-500 Gostynin, Rybne 14

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

p. o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska


KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  19 grudnia 2019 roku

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 140 – 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149 – 150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152 – 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Świadczenia zdrowotne lekarza psychiatry

w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego w siedzibie MWOMP w Płocku dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800) w wymiarze 8 godzin miesięcznie, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. Szacunkowa liczba pacjentów  w okresie miesięcznym wynosi 20.

W ofercie należy podać stawkę za 1 godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Oferty, na obowiązującym formularzu, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – lekarz psychiatra”, w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  09.01.2020 r. do godz. 1330.

Wysokość stawki za 1 godzinę stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2020 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku ul. Kolegialna 17 – budynek Dyrekcji MWOMP. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od terminu składania ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz na tablicach ogłoszeń w Oddziałach MWOMP: w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, a także na stronie internetowej MWOMP. 

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu.

Obowiązujący formularz oferty wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty oraz istotne postanowienia umowy dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 w budynku Dyrekcji MWOMP w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz na stronie www.mwomp.pl

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska


Płock, dnia 17 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych wybrano następujące oferty:

 1. W zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty medycyny pracy w Oddziale MWOMP w Radomiu uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich:
 • o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.),
 • pracownikom wykonującym prace w klimacie tropikalnym (§ 7 ust. 4 Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzania badań lekarskich pracownikom, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.),
 • pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzania badań lekarskich pracownikom, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.),
 • osobom występującym o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszającym do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadającym pozwolenie na broń (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, Dz. U. z 2019 r., poz. 1562 ze zm.) oferta

USŁUGI MEDYCZNE HENRYKA SIEWIERSKA,

26-600 Radom, ul. Komunalna 107

 

 1. W zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty medycyny pracy w Oddziale MWOMP w Radomiu uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich:
 • o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.),
 • pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzania badań lekarskich pracownikom, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.),
 • osobom występującym o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszającym do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadającym pozwolenie na broń (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, Dz. U. z 2019 r., poz. 1562 ze zm.) oferta

GNIADEK – JONCZEWA DANUTA

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

26-600 Radom, ul. Langiewicza 22/1

 

 1. W zakresie świadczeń zdrowotnych lekarza neurologa w Oddziale MWOMP w Radomiu oferta

WARWAS PIOTR

 INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA

26-600 Radom, ul. Kolberga 20 m 31

 

 1. W zakresie świadczeń zdrowotnych lekarza psychiatry w Oddziale MWOMP w Radomiu oferta

PRYWATNY GABINET LEKARSKI MAGDALENA ECHT

SPECJALISTA PSYCHIATRA

26-600 Radom, ul. Saska 2

 

 1. W zakresie świadczeń zdrowotnych lekarza medycyny pracy w siedzibie MWOMP w Płocku oferta

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

Anna Waśniewska – Pietrykowska

ul. Fryderyka Chopina 63 lok. 11

09-407 Płock

 

 1. W zakresie świadczeń zdrowotnych lekarza neurologa w siedzibie MWOMP w Płocku oferta

ALEKSANDRA KRZYŚKÓW – BENEDYKCIŃSKA

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

ul. Staszica 11

99-300 Kutno

 

 1. W zakresie świadczeń zdrowotnych lekarza medycyny pracy uprawnionego do  przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.) nie wpłynęła żadna oferta.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska


KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  2 grudnia 2019 roku

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 140 – 141, 146 ust. 1, 147-148 ust. 1, 149 – 151 ust. 1-2 i 4-6, 152 – 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

 

Świadczenia zdrowotne lekarz specjalisty medycyny pracy w Poradni dla Kierowców w Oddziale MWOMP w Warszawie uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.) wraz z wydaniem orzeczenia

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w Oddziale MWOMP w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25, w Poradni dla Kierowców w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek – piątek pomiędzy godz. 725 – 1800)  2 razy w tygodniu przez max 7 godz. dzienne w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31.12.2021 r. Średnia liczba pacjentów  w ciągu 1 godziny wynosi – 3.

W ofercie należy podać stawkę za wykonanie badania wraz z wydaniem orzeczenia dla 1 pacjenta.

Kryteria wyboru oferty – cena.

 

Świadczenia zdrowotne lekarza psychiatry w zakresie konsultacji psychiatrycznych dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców

w Poradni Zdrowia Psychicznego w Oddziale MWOMP w Radomiu

Zakres usług obejmuje świadczenia zdrowotne wykonywane w Poradni Zdrowia Psychicznego w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5 w godzinach pracy Oddziału (poniedziałek – piątek pomiędzy godz. 725 – 1800)  2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi  – 35

W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu.

Kryteria wyboru oferty – cena. 

 

 1. Świadczenia zdrowotne lekarza specjalisty medycyny pracy w Oddziale MWOMP w Radomiu uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich:
 • o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.),
 • pracownikom wykonującym prace w klimacie tropikalnym (§ 7 ust. 4 Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzania badań lekarskich pracownikom, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.),
 • pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzania badań lekarskich pracownikom, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.),
 • osobom występującym o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszającym do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadającym pozwolenie na broń (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, Dz. U. z 2019 r., poz. 1562 ze zm.).
 1. Świadczenia zdrowotne lekarza specjalisty medycyny pracy w Oddziale MWOMP w Radomiu uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich:
 • o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.),
 • pracownikom narażonym na promieniowanie jonizujące (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzania badań lekarskich pracownikom, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 ze zm.),
 • osobom występującym o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszającym do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadającym pozwolenie na broń (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, Dz. U. z 2019 r., poz. 1562 ze zm.).

 

Świadczenia zdrowotne, o których mowa w pkt 1 i 2, wykonywane będą w Oddziale MWOMP w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, w godzinach pracy Oddziału (poniedziałek – piątek pomiędzy godz. 725 – 1800) min. 4 razy, max 5 razy w tygodniu przez 7 godzin dziennie, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. Szacunkowa liczba pacjentów na godzinę  wynosi – 3.

Zakres usług lekarza specjalisty medycyny pracy, o którym mowa w pkt 1, w Oddziale MWOMP w Radomiu obejmuje świadczenia zdrowotne w Poradniach: Medycyny Pracy, Dla Kierowców, Dla Osób Wyjeżdżających do Tropiku, Dla Osób Narażonych na Promieniowanie Jonizujące, Dla Młodocianych, Konsultacyjnej Medycyny Pracy, Chorób Zawodowych. W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu.

Zakres usług lekarza specjalisty medycyny pracy, o którym mowa w pkt 2, w Oddziale MWOMP w Radomiu obejmuje świadczenia zdrowotne w Poradniach: Medycyny Pracy, Dla Kierowców, Dla Osób Narażonych na Promieniowanie Jonizujące, Dla Młodocianych, Konsultacyjnej Medycyny Pracy, Chorób Zawodowych . W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu.

Kryteria wyboru oferty – cena.

 

Świadczenia zdrowotne lekarza neurologa w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji neurologicznych dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców w Poradni Neurologicznej w Oddziale MWOMP w Radomiu

Zakres usług obejmuje świadczenia zdrowotne oraz konsultacje neurologiczne lekarza neurologa wykonywane w Poradni Neurologicznej w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5 w godzinach pracy Oddziału (poniedziałek – piątek pomiędzy godz. 725 – 1800), w wymiarze min. 15 godz. tygodniowo, max 20 godzin tygodniowo. Świadczenia wykonywane będą 5 razy w tygodniu w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Średnia liczba pacjentów na godzinę wynosi  – 3.

W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu.

Kryteria wyboru oferty – cena. 

 

Świadczenia zdrowotne lekarza neurologa w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji neurologicznych dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców w Poradni Neurologicznej w siedzibie MWOMP w Płocku

Zakres usług obejmuje świadczenia zdrowotne wykonywane w Poradni Neurologicznej w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek – piątek pomiędzy godz. 725 – 1800), w wymiarze 5 godzin tygodniowo w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Średnia liczba pacjentów na godzinę wynosi – 3.

W ofercie należy podać stawkę za 1 godzinę świadczeń zdrowotnych.

Kryteria wyboru oferty – cena. 

 

Świadczenia zdrowotne lekarz specjalisty medycyny pracy w siedzibie MWOMP w Płocku

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17, w Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych,  Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy oraz w Poradni dla Kierowców w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek – piątek pomiędzy godz. 725 – 1800) w wymiarze min. 21 godzin tygodniowo, max 35 godz. tygodniowo. Świadczenia wykonywane będą min. 3 razy, max 5 razy w tygodniu, co najmniej 4 godz. dziennie, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31.12.2021 r. Średnia liczba pacjentów na godzinę wynosi – 3.

W ofercie należy podać stawkę za 1 godzinę świadczeń zdrowotnych.

Kryteria wyboru oferty – cena.

 

Oferty, na obowiązującym formularzu, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – (odpowiednio) medycyna pracy, neurologia, psychiatra”, w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  16.12.2019 r. do godz. 1330.

Cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku ul. Kolegialna 17 – budynek Dyrekcji MWOMP. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od terminu składania ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz na tablicach ogłoszeń w Oddziałach MWOMP: w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, a także na stronie internetowej MWOMP. 

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu.

Obowiązujący formularz oferty wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, prowadzonych przez MWOMP oraz istotne postanowienia umowy dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 w budynku Dyrekcji MWOMP w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie www.mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top