Oferty pracy

Płock, dnia 25 czerwca 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza specjalisty medycyny pracy w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Radomiu wybrano ofertę:

USŁUGI MEDYCZNE

Henryka Siewierska

26-600 Radom, ul. Komunalna 107

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

 Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Paweł Wyrębkowski


Płock, dnia 13 czerwca 2019 r.

 

OFERTA PRACY

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 zatrudni osobę na stanowisko:

Lekarza specjalistę z zakresu laryngologii

Miejsce świadczenia pracy:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe medyczne,
  2. specjalizacja z zakresu laryngologii,
  3. podstawowa znajomość obsługi komputera.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 26-600 Radom ul. Rodziny Winczewskich 5 lub na adres mailowy: radom@mwomp.pl.  Informujemy, że skontaktujemy się  z kandydatami.

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski


KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  6 czerwca 2019 roku

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 140 – 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149 – 150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152 – 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Lekarz specjalista medycyny pracy

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w Oddziale MWOMP w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, w Poradni Medycyny Pracy, w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800) w wymiarze 1 dnia tygodniowo w wymiarze 7 godzin 30 minut, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. Szacunkowa liczba pacjentów  w okresie miesięcznym wynosi 90.

W ofercie należy podać stawkę za 1 godzinę świadczeń zdrowotnych.

Oferty, na obowiązującym formularzu, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – lekarz medycyny pracy”, w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  24.06.2019 r. do godz. 930.

Wysokość stawki za 1 godzinę stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku ul. Kolegialna 17 – budynek Dyrekcji MWOMP. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od terminu składania ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz na tablicach ogłoszeń w Oddziałach MWOMP: w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, a także na stronie internetowej MWOMP. 

 

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu.

Obowiązujący formularz oferty wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty oraz istotne postanowienia umowy dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 w budynku Dyrekcji MWOMP w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 oraz na stronie www.mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska


Płock, dnia 13 maja 2019 r.

 

OFERTA PRACY

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 pilnie zatrudni lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy.

Miejsce świadczenia pracy:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolegialna 17.

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe medyczne,
  2. specjalizacja z zakresu medycyny pracy (II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy),
  3. znajomość obsługi komputera.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17 lub na adres mailowy: plock@mwomp.pl. Informujemy, że skontaktujemy się  z kandydatami.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top