Oferty pracy

Płock, dnia 19 grudnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

  1. Lekarza kardiologa w Poradni Kardiologicznej w siedzibie MWOMP w Płocku, wybrano ofertę:

SPECJALISTYCZNY GABINET KARDIOLOGICZNY

 WŁODZIMIERZ FIGATOWSKI

 09-400 Płock, ul. Bielska 1

 

  1. Lekarza psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego w siedzibie MWOMP w Płocku wybrano ofertę:

PRYWATNY GABINET SPECJALISTYCZNY

LEK. MED. BEATA SWENDROWSKA

SPECJALISTA PSYCHIATRA

09-402 Płock, ul. Kolegialna 24

 

  1. Lekarza psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego w Oddziale MWOMP w Warszawie wybrano ofertę:

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA w miejscu wezwania

LEK. MED. BARBARA DZIASEK SPECJALISTA PSYCHIATRA

01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 25 lok. 20

 

  1. Lekarza neurologa w Poradni Neurologicznej w siedzibie MWOMP w Płocku wybrano ofertę:

ALEKSANDRA KRZYŚKÓW – BENEDYKCIŃSKA

 PRYWATNY GABINET LEKARSKI

 99-300 Kutno, ul. Staszica 11

 

Powyższe oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska


KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE z dnia 28 listopada 2018 roku

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 140 – 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art.. 148 ust. 1, art. 149 – 150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152 – 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:  

 

Świadczenia zdrowotne lekarza kardiologa w zakresie świadczeń leczniczych

w Poradni Kardiologicznej w siedzibie MWOMP w Płocku

Specjalistyczne badania kardiologiczne

Kompleksowe konsultacje kardiologiczne dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców

Zakres usług obejmuje świadczenia zdrowotne wykonywane w Poradni Kardiologicznej w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku w godzinach pracy Ośrodka oraz na terenie miasta Płocka w siedzibie Zleceniobiorcy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w wymiarze 6 godz. tygodniowo, w tym minimum 2 godz. w siedzibie MWOMP w Płocku oraz 2 razy w tygodniu po 2 godz. w siedzibie Zleceniobiorcy.

Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi – 30 (w tym około 3 konsultacje).

W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu.

Kryteria wyboru oferty: cena, kompleksowość, dostępność. 

 

Świadczenia zdrowotne lekarza psychiatry w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego w siedzibie MWOMP w Płocku dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców

Zakres usług obejmuje świadczenia zdrowotne wykonywane w Poradni Zdrowia Psychicznego w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku w godzinach pracy Ośrodka, w wymiarze 4 godzin tygodniowo, tj. 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi  – 35

W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu.

Kryteria wyboru oferty: cena. 

 

Świadczenia zdrowotne lekarza psychiatry w zakresie konsultacji psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Oddziale MWOMP w Warszawie dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców

Zakres usług obejmuje świadczenia zdrowotne wykonywane w Poradni Zdrowia Psychicznego w Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 w godzinach pracy Oddziału, w wymiarze 6 godzin tygodniowo, tj. 2 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie  w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi  – 40

W ofercie należy podać stawkę za 1 konsultację.

Kryteria wyboru oferty: cena.

 

Świadczenia zdrowotne lekarza neurologa w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji neurologicznych w Poradni Neurologicznej w siedzibie MWOMP w Płocku dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców

Zakres usług obejmuje świadczenia zdrowotne wykonywane w Poradni Neurologicznej w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku w godzinach pracy Ośrodka, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, tj. 2 razy w tygodniu po 5 godziny dziennie, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi  – 85

W ofercie należy podać stawkę za 1 godzinę świadczeń zdrowotnych.

Kryteria wyboru oferty: cena. 

 

Oferty, na obowiązującym formularzu, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – kardiologia” lub odpowiednio „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – psychiatria”  „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – neurologia” w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  17.12.2018 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych licząc od terminu składania ofert. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, w Oddziałach MWOMP w Warszawie i Radomiu oraz na stronie internetowej www.mwomp.pl 

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP w Płocku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu.

Obowiązujący formularz oferty wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne prowadzonych przez MWOMP w Płocku oraz istotne postanowienia umowy dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 (budynek zabytkowy Dyrekcji MWOMP) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej www.mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top