Oferty pracy


Płock, dnia 17 września 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wykonywanie świadczeń  zdrowotnych

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedziba w Płocku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę medycyny pracy uprawnionego do wykonywania badań lekarskich osób, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017, poz. 978 tj. ze zm.) wraz z wydaniem orzeczenia w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

wybrano ofertę:

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska MEDYCYNA PRACY

SŁAWOMIR SOBOCIŃSKI

09-400 PŁOCK, ul. Rembielińskiego 10A

 

Powyższa oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska


KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE  z dnia  24 sierpnia 2018 roku

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z  2018 r., poz. 160 ze zm.) oraz art. 140 – 141, 146 ust. 1, 147-148 ust. 1, 149 – 151 ust. 1-2 i 4-6, 152 – 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

 

Lekarz specjalista medycyny pracy

uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich osób, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.) wraz z wydaniem orzeczenia.

Świadczenia zdrowotne wykonywane  będą w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17, w Poradni Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców, w godzinach pracy Ośrodka (pomiędzy godz. 725 – 1800) w wymiarze 7 godzin 35 min. dziennie 5 razy w tygodniu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r. Szacunkowa liczba pacjentów  w okresie miesięcznym wynosi 300.

W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu.

 

 

Oferty, na obowiązującym formularzu, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – lekarz medycyny pracy”, w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  17.09.2018 r. do godz. 930.

 

Wysokość ryczałtu stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku ul. Kolegialna 17 – budynek Dyrekcji MWOMP. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 oraz na tablicach ogłoszeń w Oddziałach MWOMP: w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 i w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5, a także na stronie internetowej MWOMP. 

 

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu.

Obowiązujący formularz oferty wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, prowadzonych przez MWOMP oraz istotne postanowienia umowy dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 w budynku Dyrekcji MWOMP w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie www.mwomp.pl

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top