Oferty pracy

KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE z dnia 9 października 2019 roku

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 działając w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz art. 140 – 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art.. 148 ust. 1, art. 149 – 150, art. 151 ust. 1-2 i 4-6, art. 152 – 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) zaprasza do składania ofert na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:  

 

Świadczenia zdrowotne lekarza psychiatry w zakresie świadczeń leczniczych oraz konsultacji psychiatrycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego w siedzibie MWOMP w Płocku dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy, Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Konsultacyjnej Medycyny Pracy i Poradni dla Kierowców

Zakres usług obejmuje świadczenia zdrowotne wykonywane w Poradni Zdrowia Psychicznego w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku w godzinach pracy Ośrodka, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, tj. 1 raz w tygodniu 2 godziny w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Szacunkowa liczba pacjentów w okresie miesięcznym wynosi  – 25

W ofercie należy podać wysokość miesięcznego ryczałtu.

Kryteria wyboru oferty: cena. 

 

Oferty, na obowiązującym formularzu, należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) oznaczonej napisem „„konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – psychiatria”  w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 – Kancelaria – pokój nr 12 na parterze – do dnia  23.10.2019 r. do godz. 930.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych licząc od terminu składania ofert. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWOMP w Płocku, w Oddziałach MWOMP w Warszawie i Radomiu oraz na stronie internetowej www.mwomp.pl 

Ustala się termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert. MWOMP w Płocku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może wnieść do Dyrektora MWOMP  odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu i jego rozstrzygnięciu.

Obowiązujący formularz oferty wraz z wytycznymi w sprawie sporządzenia oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne prowadzonych przez MWOMP w Płocku oraz istotne postanowienia umowy dostępne są w siedzibie MWOMP w Płocku, ul. Kolegialna 17 w pokoju nr 4 (budynek zabytkowy Dyrekcji MWOMP) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej www.mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska


Płock, dnia 13 maja 2019 r.

 

OFERTA PRACY

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17 pilnie zatrudni lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy.

Miejsce świadczenia pracy:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolegialna 17.

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe medyczne,
  2. specjalizacja z zakresu medycyny pracy (II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy),
  3. znajomość obsługi komputera.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17 lub na adres mailowy: plock@mwomp.pl. Informujemy, że skontaktujemy się  z kandydatami.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top