MWOMP

Zasady udostępniania dokumetacji medycznej

  1. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
  2. Dokumentacja medyczna, o której mowa w pkt.1, jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
  3. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd ostatniego miejsca zamieszkania pacjenta w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny.
  4. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd, o którym mowa w pkt.3, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta oraz dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
  5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie MWOMP w Płocku lub w siedzibach Oddziałów bądź poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub na informatycznym nośniku danych (dotyczy to wyłącznie dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej) za opłatą ustaloną przez Dyrektora MWOMP w Płocku na podstawie wniosku złożonego w dowolnej formie (pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej). Pacjent lub inna osoba upoważniona może skorzystać z formularza pisemnego wniosku, który jest dostępny w punkcie rejestracji pacjentów lub na stronie internetowej MWOMP: wzór wniosku
  6. Opłaty, o której mowa w pkt.5, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii lub na informatycznym nośniku danych pacjentowi, albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.
  7. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.
  8. MWOMP udostępnia również dokumentację medyczna osobie posiadającej upoważnienie od pacjenta złożone w innym podmiocie leczniczym (jeżeli upoważnienie nie obejmuje jedynie konkretnego podmiotu, w którym zostało złożone).
  9. MWOMP udostępnia dokumentację medyczną również innym podmiotom w trybie i na zasadach oraz w zakresie określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu:

Płock: (24) 267 84 60 / 61

Oddział w Warszawie: (22) 560 00 70

Oddział w Radomiu: (48) 330 93 00  

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020r., poz.849).

Skip to content