MWOMP

Promocja Zdrowia

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku wraz z Oddziałami w Warszawie i Radomiu prowadzi aktywną działalność w zakresie promocji zdrowia.

Do głównych zadań działów promocji zdrowia należy:

  • upowszechnianie informacji o promocji zdrowia wśród podstawowych jednostek służby medycyny pracy
  • udzielanie jednostkom podstawowym pomocy/konsultacji w zakresie tworzenia i wdrażania programów promocji zdrowia
  • organizowanie szkoleń doskonalących podstawy i metody promowania zdrowia w miejscu pracy
  • upowszechnianie informacji o promocji zdrowia wśród przedstawicieli i pracowników firm
  • udzielanie zakładom pracy pomocy w zakresie tworzenia i wdrażania programów promocji zdrowia
  • identyfikowanie i popularyzowanie zakładowych programów promocji zdrowia
  • koordynowanie działań związanych z realizacją przedsięwzięć promujących zdrowie

 Programy promocji zdrowia

W MWOMP opracowano szereg programów promocji zdrowia na podstawie analiz potrzeb zdrowotnych pracowników wynikających z narażeń środowiska pracy:

1. Promocja zdrowia wśród pracowników zatrudnionych na wysokości- zmniejszenie wypadkowości przez wczesne wykrywanie cukrzycy
2. Promocja zdrowia wśród pracowników zatrudnionych w kontakcie z azbestem- ograniczenie nikotynizmu
3. Program prewencji stresu w miejscu pracy
4. Program prewencji schorzeń narządu wzroku wśród osób pracujących przy monitorze ekranowym.
5. Nauka samobadania i samokontroli piersi w populacji kobiet aktywnych zawodowo.
6. Program kardiologiczny wczesnej prewencji choroby wieńcowej i nadciśnieniowej u osób narażonych na stres zawodowy.
7.  Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) u pracowników narażonych na pyły i dymy przemysłowe.
8. Program profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u osób wykonujących pracę fizyczną oraz pracę w pozycji siedzącej.
9. Program edukacyjny dotyczący żywienia pacjentów z chorobami układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na stres w miejscu pracy
10. Jaskra w populacji aktywnych zawodowo – wczesna diagnostyka i prewencja.
11. Program – pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia u osób aktywnych zawodowo
12. Program profilaktyki chorób nowotworowych w populacji osób pracujących

Skip to content