MWOMP

Wzór skierowania na badania profilaktyczne

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z 2015r., poz.457 )uległ zmianie wzór skierowania na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne) pracowników.
Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się o wydawanie skierowań na badania profilaktyczne Waszych pracowników według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Do pobrania – Wzór Skierowania na badanie profilaktyczne [ plik PDF ]

Skip to content