MWOMP

Statut

Załącznik do uchwały nr 11/17

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 24 stycznia 2017 r.

Statut
Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948
  i 2260 oraz z 2017 r. poz.60), działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Ośrodek posiada osobowość prawną.
 3. Podmiotem tworzącym Ośrodka jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Ośrodek może używać skróconej nazwy „MWOMP”.

§ 2.

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Płock.
 2. Ośrodek posiada oddziały w:  
  1. Warszawie;
  2. Radomiu.

§ 3.

Ośrodek działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą
  o działalności leczniczej”;
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1));
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047
  i 2255);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260);
 6. niniejszego statutu;
 7. innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

Rozdział II
Zakres działalności Ośrodka

§ 4.

 1. Podstawowym celem działania Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu służby medycyny pracy.
 2. Cel określony w ust. 1 realizowany jest poprzez wykonywanie zadań polegających na sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników.

§ 5.

 1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:  
  1. udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
  2. wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, w zakresie i w sposób określony w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
  3. prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek;
  4. prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
  5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) – zwanej dalej „Kodeksem pracy”;
  6. współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
  7. udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
  8. prowadzenie rejestrów lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne;
  9. prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy, pielęgniarki i psychologów w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi;
  10. udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy;
  11.  udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o służbie medycyny pracy;
  12.  przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
  13.  gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w pkt. 8, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego;
  14.  przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji;
  15. przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach;
  16. udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  17. realizacja zadań obronnych na potrzeby obronne państwa;
  18. prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą;
  19. prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową;
  20. ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki na zasadach określonych w ustawie o służbie medycyny pracy w odniesieniu do:  
   1. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
   2. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
 2. Ośrodek może udzielać świadczeń zdrowotnych za częściową lub całkowitą odpłatnością,
  z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
 3. Ośrodek może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania zawodów medycznych w dziedzinie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, organizacji i zarządzania w służbie medycyny pracy oraz prawa medycznego.
 4. Ośrodek, wykonując swoje zadania, współdziała z: pracodawcami i ich organizacjami, pracownikami i ich przedstawicielami, a zwłaszcza związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, których działalność służy ochronie zdrowia pracujących i lekarzami udzielającymi pracującym świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 5. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych związanych z:  
  1. badaniami i poradami lekarskimi,
  2. leczeniem,
  3. badaniami psychologicznymi,
  4. rehabilitacją leczniczą,
  5. badaniami diagnostycznymi, w tym z analityką medyczną,
  6. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
  7. zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne

– w zakresie ochrony zdrowia pracujących i ambulatoryjnej specjalistyki medycznej.

 1. Ośrodek realizuje także zadania określone w przepisach odrębnych.

§ 6.

Ośrodek może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na:

 1. najmie i dzierżawie, oddaniu w użytkowanie lub użyczenie lokali i powierzchni użytkowych oraz sprzętu i wyposażenia;
 2. prowadzeniu szkoleń, konferencji, kursów w zakresie promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępnianiu swojego mienia na ten cel innym jednostkom.

Rozdział III
Kierownictwo Ośrodka

§ 7.

Organami Szpitala są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Społeczna.

§ 8.

 1. Dyrektor zarządza, kieruje Ośrodkiem, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, odpowiadając jednoosobowo za jego działalność.
 2. Zarząd Województwa Mazowieckiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy
  na podstawie powołania.
 3. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 4. Dyrektor dokonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.
 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora w liczbie nie większej niż trzech, z którymi nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie umowy o pracę z Zastępcą Dyrektora nie jest wymagana w przypadku wniosku Zastępcy Dyrektora o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

§ 9.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Ośrodka w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych
  z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;
 2. należyte gospodarowanie posiadanym przez Ośrodek mieniem;
 3. wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Ośrodka;
 4. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej Ośrodka;
 5. pełnienie roli Administratora Danych Osobowych danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku, określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
 6. wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji określonych
  w przepisach o ochronie danych osobowych;
 7. zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania ochrony informacji niejawnych;
 8. realizowanie zadań mających na celu przygotowanie Ośrodka do wykonywania zadań na potrzeby obronne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10.

Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.

§ 11.

 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Ośrodku.
 4. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele zawodów medycznych.
 5. W skład Rady Społecznej wchodzi 11 osób, w tym:  
  1. przewodniczący – Marszałek Województwa Mazowieckiego lub osoba przez niego wyznaczona;
  2. członkowie:  
   1. przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
   2. przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Mazowieckiego
    w liczbie 9 osób.
 6. Rada może wybrać ze swojego składu wiceprzewodniczącego.
 7. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 9. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 12.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego wniosków i opinii
  w sprawach:  
  1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
   i sprzętu medycznego,
  2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  3. przyznawania Dyrektorowi nagród,
  4. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem;
 2. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:  
  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  3. kredytów bankowych lub dotacji,
  4. podziału zysku,
  5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
   i sprzętu medycznego,
  6. regulaminu organizacyjnego;
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
  z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 13.

 1. Zarząd Województwa Mazowieckiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, jeżeli członek Rady:  
  1. nie realizuje obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej;
  2. stał się niezdolny do pełnienia obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej na skutek choroby lub z innych przyczyn;
  3. złożył na piśmie rezygnację z członkostwa w Radzie Społecznej;
  4. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
 2. Odwołanie następuje na wniosek podmiotu, który wyznaczył, wskazał lub wybrał członka Rady Społecznej.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 14.

 1. W skład Ośrodka wchodzą jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne.
 2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora.

§ 15.

Ograniczenie lub likwidacja rodzaju lub zakresu prowadzonej przez Ośrodek działalności leczniczej wymaga uzgodnienia z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej

§ 16.

 1. Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
  i zobowiązań na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego
  i inwestycyjnego ustalonego przez Dyrektora zgodnie z:  
  1. ustawą o działalności leczniczej;
  2. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  3. ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60);
  4. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  5. przepisami wykonawczymi do ustaw wskazanych w pkt 1-4.

§ 17.

Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe:

 1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
 2. z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa
  w § 6;
 3. z odsetek od lokat;
 4. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
 5. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
 6. będące środkami publicznymi na:  
  1. realizację zadań służby medycyny pracy i działalność Ośrodka, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
  2. realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia,
   w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
  3. remonty,
  4. inne niż określone w lit. a i b inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
  5. realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących
   z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków
   z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
   o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących
   ze źródeł  zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych
   w odrębnych przepisach,
  6. cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
  7. realizację programów wieloletnich,
  8. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
 7. na pokrycie straty netto.

§ 18.

Ośrodek może zaciągać kredyty i pożyczki jedynie za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 19.

 1. Wartość majątku Ośrodka stanowią:  
  1. fundusz założycielski;
  2. fundusz zakładu.
 2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Ośrodkowi części mienia Województwa Mazowieckiego, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie.
 3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Ośrodka po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 20.

 1. Ośrodek gospodaruje posiadanym mieniem.
 2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Ośrodka może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
 3. Sejmik Województwa Mazowieckiego może pozbawić Ośrodek składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub przekształcenia Ośrodka.
 4. Zobowiązania i należności Ośrodka po jego likwidacji stają się zobowiązaniami
  i należnościami Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do mienia Ośrodka.

§ 21.

 1. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Dyrektor sporządza i przekazuje Zarządowi Województwa Mazowieckiego raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności leczniczej.
 2. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, Dyrektor w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy
  niż 3 lata, i przedstawia go Zarządowi Województwa Mazowieckiego w celu zatwierdzenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60.

Skip to content