MWOMP

Zadania Ośrodka

 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
 • współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
 • prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności lekarzy, pielęgniarek i psychologów w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji MWOMP,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy,
 • przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
 • przeprowadzanie okresowych badań lekarskich w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji,
 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach.
Skip to content