Akty prawne w służbie medycyny pracy

Podstawowe akty prawne do realizacji zadań służby medycyny pracy

MEDYCYNA PRACY / KODEKS PRACY

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy

t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1155

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Dz. U.z 2018r., poz.2190

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
 (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417)

tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.511

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi

tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 151

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy ( Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141)

t.j.Dz.U. 2018 poz.917

CHOROBY ZAWODOWE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych

t.j. Dz.U z 2013r., poz.1367

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1379

BADANIA
PROFILAKTYCZNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (do pobrania: SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE – wstepne, okresowe, kontrolne)

t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 21 czerwca 2010r.  w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich własny wniosek(do pobrania: WNIOSEK

Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 758

BADANIA UCZNIÓW

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
(do pobrania: SKIEROWANIE)
akt zmieniający  z 9 maja 2017r. Dz.U. 2017 poz. 971

Dz. U z 2019 r. poz. 141

KIEROWCY

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r.

tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 978

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Dz. U z 2019 r. poz. 58

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami (do pobrania – 1. KARTA KONSULTACYJNA DIABETOLOGICZNA,  2.  KARTA KONSULTACYJNA NEUROLOGICZNA, 3. ZALECENIA IMP W ŁODZI W SPRAWIE BADAŃ PROFILKTYCZNYCH KIEROWCÓW, 4. ZALECENIE IMP W ŁODZI W SPRAWIE KIEROWCÓW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH

tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 250

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (do pobrania: ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art. 82 ust.1 pkt.1 lit.a-b,pkt 2-3, pkt.4 lit.a-c, pkt 5, ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art.82 ust.1 pkt.6, ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art.82 ust.2 pkt 1-2,  ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art.39k ust 1 ,art.39m

Dz. U. z 2014r., poz.937

BROŃ  / OCHRONA MIENIA

Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji

t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1839

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (do pobrania: 1. ORZECZENIE LEKARSKIE, 2. ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE)

Dz. U. z 2015r., poz. 2210

Ustawa  z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia

t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Dz. U. z 2015. poz. 2069

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Dz. U. z 2010r. Nr 149, poz. 1002

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia i przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (do pobrania – SKIEROWANIE NA KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNĄ)

Dz. U. z 2010r. Nr 131, poz. 888

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA / OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzana okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Dz. U.2005 r. nr 261, poz.2191

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Dz. U. z 2009r.  Nr. 210, poz.1627

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

 Dz.U. z 2015 r. poz. 720

POLICJA / STRAŻ GRANICZNA

Ustawa o Policji (Dz.U. 1990 Nr 30, poz. 179)

Dz.U. 2019 poz. 161

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (do pobrania ZAŁ. NR 5 WZÓR SKIEROWANIA;   ZAŁ. NR 6 WZÓR ORZECZENIE LEKARSKIE)

Dz.U. z 2017 r. poz. 110

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dz.U. z 2017 r. poz. 266

DETEKTYW / SĘDZIA

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2004r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

Dz. U. z 2018r., poz. 619

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o o wydanie lub posiadających licencję detektywa

t.j. Dz.U. 2011 Nr 251, poz. 1511

MARYNARZE

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, (do pobrania świadectwo zdrowia marynarza)

Dz.U.2018 r. poz. 616

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015r.w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim

Dz. U. z 2015r., poz.2105

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003r.w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej

Dz.U. z 2003r.; Nr 199; poz. 1949

NAUCZYCIELE

Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U.1982 Nr 3 poz. 19)

Karta Nauczyciela

t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r.
(do pobrania: skierowanie na badanie lekarskie, orzeczenie lekarskie)

(Dz.U. z 2018 r. poz. 190)

Go to Top