Akty prawne w służbie medycyny pracy

Podstawowe akty prawne do realizacji zadań służby medycyny pracy
  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy  t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1184
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U.z 2015r., poz.618 ze. zm
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta t.j. Dz. U.z 2016, poz. 186
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz. U. z 2011r, Nr 127, poz. 721 ze zm.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  i chorób zakażnych u ludzi t.j. Dz. U z 2013r. poz. 947 ze zm.
CHOROBY ZAWODOWE Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych t.j. Dz.U z 2013r., poz.1367 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób  t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1379 
BADANIA PROFILAKTYCZNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (do pobrania: SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE – wstepne, okresowe, kontrolne) Dz. U. z 2016 r. poz. 2067
Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 21 czerwca 2010r.  w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich własny wniosek (do pobrania: WNIOSEK Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 758
BADANIA UCZNIÓW Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kursy kwalifikacyjne zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestmników studiów doktoranckich (do pobrania: SKIEROWANIE) Dz. U z 2014r. poz. 1144
KIEROWCY Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r.  t.j. Dz. U z 2015r., poz. 155 ze zm.
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym t.j Dz.U. z 2013r. , poz. 1414 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami (do pobrania – 1) KARTA KONSULTACYJNA DIABETOLOGICZNA,  2)  KARTA KONSULTACYJNA NEUROLOGICZNA, 3) ZALECENIA IMP W ŁODZI W SPRAWIE BADAŃ PROFILKTYCZNYCH KIEROWCÓW, 4) ZALECENIE IMP W ŁODZI W SPRAWIE KIEROWCÓW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH Dz. U. z 2014r., poz. 949
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami (do pobrania: 1)  ORZECZENIE LEKARSKIE – art.75 ust.1 pkt.1-5,  2) ORZECZENIE LEKARSKIE – art.75 ust.1 pkt.6 Dz. U z 2015r., poz.2247
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (do pobrania: ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art. 82 ust.1 pkt.1 lit.a-b,pkt 2-3, pkt.4 lit.a-c, pkt 5, ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art.82 ust.1 pkt.6, ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art.82 ust.2 pkt 1-2,  ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art.39k ust 1 ,art.39m Dz. U. z 2014r., poz.937

BROŃ

OCHRONA MIENIA

Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji  Dz. U. z 2012r., poz. 576 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (do pobrania: 1) ORZECZENIE LEKARSKIE, 2) ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE) Dz. U. z 2015r., poz.2210
Ustawa  z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia  Dz.U. z 2016 r. poz. 1432
DOKUNETACJA MEDYCZNA Rozporządzenie Minstra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  Dz. U. z 2015. poz. 2069
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycycny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumtów  Dz. U. z 2010r. Nr 149, poz. 1002
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia i przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (do pobrania – SKIEROWANIE NA KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNĄ) Dz. U. z 2010r. Nr 131, poz. 888
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Dz. U. z 2009r.  Nr. 210, poz. 1627
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r. w sprawie badań lekarskih i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego  Dz. U. z 2014r., poz. 1293
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o o wydanie lub posiadających licencję detektywa Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015r.w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim Dz. U. z 2015r., poz.2105
Go to Top