MWOMP

Procedura wpisu do rejestru lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych

Lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych i zamierzający korzystać z tych uprawnień ma obowiązek złożyć do Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku wniosek o wpis do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. (podstawa prawna: § 8 rozporządzenia MZ i OS z dnia 30 maja 1996r – Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.)
Do pobrania – wniosek o wpis do rejestru lekarzy [ plik PDF ]

Badania profilaktyczne pracowników, u których na stanowiskach pracy nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych mogą przeprowadzać również lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej lub rodzinnej.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dokument potwierdzający spełnienie przez lekarza dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych (określonych w § 7 rozporządzenia MZ i OS z dn. 30 maja 1996r – Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.)

  • kopia dyplomu specjalizacji w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny morskiej i  tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, higieny pracy oraz medycyny ogólnej lub rodzinnej
  • kopie: karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie specjalizacji z medycyny pracy, medycyny transportu

2. Informację o miejscu wykonania badań profilaktycznych
3. Kopię prawa wykonywania zawodu wydanego przez izbę lekarską

Uwaga – zgodność kopii z oryginałem dokumentu winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem.

Wszystkie kopie dokumentów wraz z wnioskiem o wpis do rejestru można przesłać pocztą na adres Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

Potwierdzeniem wpisania do rejestru jest zaświadczenie, które lekarz odbiera osobiście w MWOMP w Płocku ul. Kolegialna 17 okazując oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

Skip to content