MWOMP

Badania Profilaktyczne

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z 2015r., poz.457 ) uległ zmianie wzór orzeczeń lekarskich pracowników.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracamy się o wydawanie orzeczeń lekarskich według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Do pobrania – Załącznik Nr 1 [ plik PDF ]

Do pobrania – Załącznik Nr 2 [ plik PDF ]

Skip to content