MWOMP

Akty prawne w służbie medycyny pracy

Podstawowe akty prawne do realizacji zadań służby medycyny pracy

MEDYCYNA PRACY / KODEKS PRACY

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy

t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1175

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

t. j. Dz. U. z 2021r., poz.711.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
(Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417)

tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

t. j. Dz.U. z 2020 r, poz.573.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

t. j. Dz.U. 2020 poz.1320.

CHOROBY ZAWODOWE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych

t. j. Dz.U z 2013r., poz.1367 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1379 ze zm.

BADANIA
PROFILAKTYCZNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (do pobrania: SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE – wstępne, okresowe, kontrolne)

t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 21 czerwca 2010r.  w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich własny wniosek(do pobrania: WNIOSEK

Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 758

BADANIA UCZNIÓW

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów
(do pobrania: SKIEROWANIE)
 

Dz. U z 2019 r. poz. 1651

KIEROWCY

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami

t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1212

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 919 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29  sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich  osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (do pobrania – 1. KARTA KONSULTACYJNA DIABETOLOGICZNA,  2.  KARTA KONSULTACYJNA NEUROLOGICZNA, 3. ZALECENIA IMP W ŁODZI W SPRAWIE BADAŃ PROFILKTYCZNYCH KIEROWCÓW, 4. ZALECENIE IMP W ŁODZI W SPRAWIE KIEROWCÓW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH

Dz.U. z 2020 r. poz. 2213

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (do pobrania: ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art. 82 ust.1 pkt.1 lit.a-b,pkt 2-3, pkt.4 lit.a-c, pkt 5, ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art.82 ust.1 pkt.6, ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art.82 ust.2 pkt 1-2,  ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE art.39k ust 1 ,art.39m

Dz. U. z 2014r., poz.937 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Dz.U. z 2015 r. poz. 2247

BROŃ  / OCHRONA MIENIA

Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji

t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 955

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019r. Rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (do pobrania: 1. ORZECZENIE LEKARSKIE, 2. ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE)

Dz. U. z 2019r., poz. 1562 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych w związku z wykonaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą, przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dz. U. z 2019 r. poz 2056

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym1), 2), 3)

Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 ze zm.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia

t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kweitnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Dz. U. z 2020. poz. 666 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Dz. U. z 2010r. Nr 149, poz. 1002

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (do pobrania – SKIEROWANIE NA KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNĄ)

Dz. U. z 2010r. Nr 131, poz. 888 ze zm.

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA / OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzana okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Dz. U.2005 r. nr 261, poz.2191 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Dz. U. z 2009r. Nr. 210, poz.1627

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

 Dz.U. z 2015 r. poz. 720

POLICJA / STRAŻ GRANICZNA

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

t. j. Dz.U. 2020 poz. 360 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (do pobrania ZAŁ. NR 5 WZÓR SKIEROWANIA; ZAŁ. NR 6 WZÓR ORZECZENIE LEKARSKIE)

Dz.U. z 2017 r. poz. 110 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dz.U. z 2017 r. poz. 266

DETEKTYW / SĘDZIA

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2004r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 619

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 2072

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r Prawo o prokuraturze

t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 66

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

t. j. Dz.U. 2011 Nr 251, poz. 1511 ze zm.

MARYNARZE

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, (do pobrania świadectwo zdrowia marynarza)

t. j. Dz.U.2020 r. poz. 1353

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015r.w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim

Dz. U. z 2015r., poz.2105

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003r.w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej

Dz.U. z 2003r.; Nr 199; poz. 1949

NAUCZYCIELE

Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982r.

t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r.
(do pobrania: skierowanie na badanie lekarskie, orzeczenie lekarskie)

(Dz.U. z 2018 r. poz. 190)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dz. U. z 2021 poz. 478 ze zm.

Skip to content