MWOMP

Akty prawne w służbie medycyny pracy

AKTUALNE I OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE W DZIEDZINIE MEDYCYNY PRACY – stan na 05.04.2024
DZIEDZINA OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE aktualny akt promulgacyjny
 stan na 05.04.2024r.

MEDYCYNA PRACY

KODEKS PRACY

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(Dz.U.1997 Nr 96, poz. 593)
tj. z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 437)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654)
tj. z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 991)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta  (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417) tj. z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1545)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776) tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 44)
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  i chorób zakażnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570) tj. z dnia 11 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1284)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy  tj. z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)
CHOROBY ZAWODOWE Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 869)  tj. z dnia 9 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1836)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób z dnia 1 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 1121) tj. z dnia 29 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1379) 
BADANIA PROFILKTYCZNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.1996 Nr 69 poz. 332) Dz.U. z 2020r. Poz. 2131
tj. z dnia 1 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 607)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 21 czerwca 2010r.  w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich własny wniosek  Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 758
BADANIA
UCZNIÓW
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów   Dz.U. z 2019 r. poz. 1651
KIEROWCY Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r.  tj. z dnia 28 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 662)
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125, poz.. 1371) tj. z dnia 9 grudnia 2021 r. (zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 209, Dz.U. z 2021 r. poz. 1997) tj. z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201)
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z 2023 r. poz. 1123
 z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
z dnia 3 lipca 2019 r. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1294 ze zm. 

BROŃ

OCHRONA MIENIA

Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 549) tj. z dnia 21 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 485)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia  2019r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.(Dz.U. z 2019 r. poz. 1562) tj. z dnia 25 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2178)
Ustawa  z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia   (Dz.U. 1997 Nr 114, poz. 740) tj. z dnia 1 października 2021 r. tj. z dnia 1 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21  grudnia 2015r. sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  tj. z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2344)
DOKUNETACJA
MEDYCZNA
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r.  tj. z dnia 22 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1304)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia  i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów. Dz. U. 2010 r., Nr 149 poz. 1002
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia i przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów z dnia 14 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 131, poz. 888)
(zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2127)
tj. z dnia 3 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2264)

PAŃSTOWA STRAŻ POŻARNA

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Rozporzazenie MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzana okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 261, poz. 2191) tj. z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1177)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 720)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z 11 kwietnia 2022r. w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej RMZ z dnia 11 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 828)

POLICJA

STRAŻ GRANICZNA

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 179) tj. z dnia 16 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 145)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów z dnia 9 stycznia 2017 r.   tj. z dnia 18 września 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2107)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
z dnia 7 lutego 2017 r. 
z dnia 7 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 266)

DETEKTYW

SĘDZIA

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego z dnia 19 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1293)
tj. z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 619)
tj. z dnia 12 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 619)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz.U.2019 poz.2304) z dnia 5 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2304)
MARYNARZE Ustawa o pracy na morzu z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1569)
tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1353)
(zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1653, Dz.U. z 2019 r. poz. 2197)
tj. z dnia 11 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2257)
Ustawa o pracy na statkach rybackich z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2197) tj. z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1330)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 338) z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 338)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003r.w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej z dnia 5 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1949)
NAUCZYCIELE Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 19) tj. z dnia 12 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 984)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 190) tj. z dnia 5 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2238)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1868) tj. z dnia 28 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2138)

 

 

Skip to content